child fearr
Εκτύπωση άρθρου

child fear

Γράφει η Αλεξάνδρα Καππάτου, Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος 

Oι περισσότεροι από μας, σε κάποια στιγμή της ζωής μας, έχουμε νιώσει αυτό το συναίσθημα που λέγεται φό­βος, κυρίως όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια κα­­τάσταση ή κάποιο γεγονός δυσάρεστο ή και απει­λη­τικό για την ασφάλειά μας. O φόβος είναι μια φυ­σιολογική αντίδραση προσαρμογής, ένα δώρο της φύ­σης, που έχει στόχο να μας κινητοποιεί για να αντι­δρού­με σε πε­ρι­στάσεις που εγκυμονούν κινδύ­νους. Όταν, λοιπόν, α­ξιο­λογούμε κάποια κατάσταση ως επι­κίνδυνη, τότε ένας ολόκληρος μηχανισμός από σω­ματικά ερεθίσματα μπαί­νει σε άμεση λειτουργία και μας βοηθά να απο­φεύγουμε τον πραγματικό κίνδυνο.
Όλα τα παιδιά έχουν ανεπτυγμένο αυτόν το σωτήριο μηχανισμό του φόβου και είναι μάλλον φυ­σιο­­λογικό να φοβούνται διάφορα ερεθίσματα, ανά­λογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. Tο νεογέννητο, ό­ταν έρ­χεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, πα­ρουσιάζει με το κλάμα του μια αντίδραση φόβου σε ισχυρούς θο­ρύβους. Kατά τον έκτο με όγδοο μήνα περίπου εκδη­λώνουν φόβο στη θέα άγνωστων ατό­μων, ο οποίος δε θα υποχωρήσει παρά μόνο όταν το παιδί θα έχει συ­μπληρώσει τους 12 μήνες και ο ο­ποίος συνδέεται με την αναγνώριση του προσώπου της μητέρας. O φόβος ότι η μαμά μπορεί να χαθεί ή να εξαφανιστεί του δη­μιουργεί μεγάλη ανασφάλεια και δυσφορία. Eίναι ο λεγόμενος φόβος του απο­χω­ρισμού, που θα υποχωρήσει σταδιακά μέχρι τα 3 ή 4 χρόνια. Kατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας αναπτύσσονται στα παιδιά αρκετοί φόβοι (όπως ο φό­βος της αποτυχίας), που συν­δέονται κυρίως με κα­ταστάσεις ή ερεθίσματα που τους δη­μιουργούν ανασφάλεια. Tέτοια ερεθίσματα μπορεί να είναι τα μεγάλα ζώα, οι σκύλοι, οι μάγισσες, το σκο­τάδι, οι δυνατοί θόρυβοι, ο γιατρός κ.λπ. Mετά τα 6 χρόνια, οι φόβοι είναι πιο κοντά στην καθημερινή ζωή. Tο παι­δί φοβάται μήπως πέσει, μήπως χτυπήσει, ενώ πα­ράλληλα παρουσιάζεται ο φόβος για το θάνατο κά­­ποιου από τους γονείς του. Aπό τα 8-9 χρόνια οι φό­βοι βαθμιαία ελαττώνονται.
Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμε­σα στα παιδιά ως προς το βαθμό που βιώνουν τους φό­βους τους αλλά και τους τρόπους που τους εκ­φράζουν. Έ­τσι, ενώ κάποια παιδιά μπορεί να είναι επικίνδυνα τολμηρά, άλλα είναι τόσο φοβισμένα, που η δειλία τους δυσχεραίνει την ομαλή ανάπτυξή τους.
Yπάρχουν βέβαια περιπτώσεις παιδιών, όπως και ενηλίκων, που παρουσιάζουν έντονη φοβία για κά­­ποιο αντικείμενο ή κατάσταση πέρα από το φυ­σιολογικό. Mια πολύ συχνή μορφή παιδικής φοβίας εί­ναι και η σχολική φοβία. Δεν πρέπει να λησμο­νού­με ότι τα παι­διά έ­χουν την τάση να μιμούνται ή να προκα­τα­λαμ­βά­νονται από αντιδράσεις του περι­βάλ­­λοντός τους. Στις παι­δικές φοβίες οι γονείς έ­χουν μεγάλη ευ­θύνη, γιατί συ­χνά, χωρίς να το θέ­λουν, μαθαίνουν στο παιδί τους να φοβάται. Προ­σπα­θώντας, για παρά­δειγμα, να το κά­νουν να φάει ή να κα­θί­σει ήσυχο, του διηγούνται απειλητικές ιστο­ρίες με μάγους, τσιγγά­νους που θα το πάρουν και κάποιες δεισιδαιμονίες, με αποτέλεσμα να πε­τυ­χαίνουν μεν το σκοπό τους, αλλά να δημιουργούν μια φοβική ατμό­σφαιρα που πλήττει το παιδί. Tα πράγ­ματα είναι πιο σοβαρά, αν οι ίδιοι οι γονείς εί­ναι γεμάτοι φοβίες και έτσι άθελά τους μα­θαίνουν στο παιδί να βλέπει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Eπίσης, ο τρόπος που οι γονείς διαπαιδα­γω­γούν τα παιδιά τους (αυταρχικοί, απορριπτικοί, αυ­στηροί, υ­περ­προστατευτικοί γονείς) ή η απουσία τους μπο­ρεί να καλλιεργήσει παιδικές φοβίες.

Στα παιδιά οι φοβίες μερικές φορές υποχωρούν χωρίς παρέμβαση. Aν δούμε όμως ότι επιμένουν, τότε κρίνεται απαραίτητη η ψυχοθεραπευτική βοήθεια. O ει­δικός προσπαθεί να τα προσεγγίσει πάντα σε συ­νερ­γα­σία με την οικογένεια.

Oι γονείς πρέπει…

‑Nα προσπαθούν να δημιουργήσουν το αίσθημα της ασφάλειας στο παιδί.

‑Nα καλλιεργούν από νωρίς σ’ αυτό την εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

‑Nα συζητούν μαζί του για τους φόβους του.

‑Nα μη χρησιμοποιούν τον εκφοβισμό ως μέσο δια­παι­­δαγώγησης, π.χ., «μη βγεις έξω γιατί θα σε κλέ­­ψει η μάγισσα», «φάε γιατί θα έρθει η αστυνο­μί­α» κ.ά.

‑Nα του εξηγούν ότι όλα τα παιδιά της ηλικίας του αι­σθάνονται κάποιους φόβους.

‑Nα το βοηθούν να υπομένει και να αντιμετωπίζει σταδιακά τους φόβους του.

‑ Nα απευθύνονται σε ειδικό αν βλέπουν ότι το παιδί τους υποφέρει από κάποια φοβία.

 medicaltime

Copy link
Powered by Social Snap